I. Warunki użytkowania serwisu wizor

Warunki użytkowania opisują warunki użytkowania serwisu wizorr.pl, w tym prawa I obowiązki wszystkich użytkowników (zleceniobiorców I zleceniodawców), a także operatora serwisu wizorr.pl, WIZORR Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, mieszczącej się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 38, lok.201, 70-100 Szczecin. Przy każdorazowym zalogowaniu się na stronę serwisu, użytkownicy zgadzają się z warunkami użytkowania strony zgodnie z ich brzmieniem obowiązującym w tym momencie.

II. Ogólne terminy

Konto – oznacza wszystkie rodzaje kont użytkowników, zarówno zleceniobiorców jak I zleceniodawców.

Zleceniodawca – użytkownik tworzący zapytanie skierowane do potencjalnych zleceniobiorców zarejestrowanych na stronie wizor, a następnie (w wypadku wybrania oferty będącej odpowiedzią na zapytanie) zawierający umowę ze zleceniobiorcą na wykonanie usług zdefiniowanych w zapytaniu. W związku z zakresem usług dostępnych na stronie wizor, strona będąca zleceniodawcą może być w wypadku innych zapytań zleceniobiorcą.

Wykonawca – użytkownik odpowiadający za zapytanie skierowane przez zleceniodawcę w formie oferty, a następnie (w wypadku wybrania oferty zleceniobiorcy) zawierający umowę ze zleceniodawcą na wykonanie usług zdefiniowanych w zapytaniu. W związku z zakresem usług dostępnych na stronie wizor, strona będąca zleceniobiorcą może być w wypadku innych zapytań zleceniodawcą. Zleceniobiorcy, w zależności od rodzaju konta mogą posiadać na nim portfolio przedstawiające zdjęcia z poprzednio wykonanych zleceń lub CV.

Zapytanie – jest to zapytanie stworzone przez zleceniodawcę na wykonanie określonej usługi/zakresu usług. Zapytanie powinno zawierać informacje uwzględniające co najmniej takie elementy jak opis przewidzianego zakresu usług, lokalizacja, sugerowany czas wykonania usługi, przewidywany budżet. Do tego może zawierać dodatkowe elementy mogące umożliwić ocenienie zakresu przewidzianych usług, takie jak dokumentacja fotograficzna, podanie metrażu itp.

Odpowiedź na zapytanie – jest to odpowiedź ze strony potencjalnego zleceniobiorcy na złożone przez zleceniodawcę zapytanie. Może ono przybierać następujące formy:

 1. Próby uzyskania dodatkowej specyfikacji warunków zapytania celem możliwości przedstawienia wstępnej oferty przez potencjalnego zleceniobiorcę
 2. Złożenia wstępnej oferty/ofert przez potencjalnego zleceniobiorcę
 3. Złożenia oferty ostatecznej przez potencjalnego zleceniobiorcę

Oferta ostateczna – oferta złożona przez potencjalnego zleceniobiorcę na złożone przez zleceniodawcę, której zaakceptowanie [np. W wersji kliknij “zaakceptuj”] oznacza dezaktywację ogloszenia, a następnie przejście do zawarcia wiążącego kontraktu na wykonanie usług pomiędzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą zgodnie z warunkami oferty ostatecznej.

Procedura rozstrzygania sporów – procedura, którą zleceniobiorcy I zleceniodawcy obowiązują się w wypadku zaistnienia sporów względem zapytań, ofert lub też umów pomiędzy tymi stronami

Reputacja – system polegający na zaprezentowaniu potencjalnym zleceniodawcom zleceniobiorców. Na elementy reputacji składają się następujące elementy: ilość wykonanych przez zleceniobiorcę zleceń poprzez serwis wizor, ocena wykonanych zleceń przez zleceniodawcę (na podstawie następujących elementów: czasu realizacji, ceny, jakości wykonanej usługi).

Recenzje – po wykonaniu/niewykonaniu/nienależytym wykonaniu usługi przez zleceniobiorcę (zawartej dzięki zapytaniu zamieszczonemu na stronie wizor), zleceniodawca wystawia obiektywną recenzję. Recenzja powinna oceniać czas realizacji, cenę I jakość wykonanej usługi. Wizor zastrzega sobie prawo do udostępnienia opcji zamieszczania zdjęć z recenzowanej usługi.

Zasięg – obszar na którym zleceniobiorca jest gotów świadczyć wykonywane przez siebie usługi

Umowa – umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą zgodnie z wymogami ustanowionymi przez warunki użytkownika, politykę prywatności oraz pozostałe elementy, które użykownicy zobligowani są zaakceptować podczas rejestracji I każdorazowego logowania na konto na stronie wizor; jakakolwiek umowa pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą przekazana w formie elektronicznej (zdjęcia, skany) na serwery shiftrex.

III. Postanowienia ogólne

Wchodząc na stronę wizor, każdy użytkownik wyraża zgodę na poniższe postanowienia, a także wszystkie pozostałe warunki użytkowania I regulaminy dostępne na stronie wizor. Wizor zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian treści (w tym warunków użytkowania) na stronie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.

Strona umożliwia tworzenie zapytań I nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy zleceniodawcami I zleceniobiorcami. Wizor nie jest stroną jakiejkolwiek relacji biznesowej pomiędzy tymi stronami.

Wizor nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za nieaktualne lub niewłaściwe dane lub informacje podawane przez zleceniodawców I zleceniobiorców.

IV. Użytkownicy

Zleceniodawcami I zleceniobiorcami mogą być:

 1. Osoby fizyczne o pełni zdolności do czynów prawnych, bądź podmioty gospodarcze reprezentowane przez osoby fizyczne o pełni zdolności do czynów prawnych oraz niepozbawione prawa do świadczenia usług oferowanych przez portal wizor.
 2. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które nie miały uprzednio konta zamkniętego przez łamanie regulaminu.

Osoby fizyczne nieświadczące usług na portalu wizor mają status darmowego użytkownika I nie mogą udostępniać (ani przekazywać) swojego konta osobom trzecim, a także ponoszą pełną odpowiedzialność za aktywności na swoim koncie.

W wypadku użytkowników będących podmiotami gospodarczymi, należy podać pełną nazwę podmiotu. Podmiot zobligowany jest (w wypadku innym niż jednoosobowa działalność gospodarcza) wyznaczyć osobę/osoby upoważnione do reprezentowania go.

Podmioty gospodarcze mogą być obiektem planów płatnej subskrypcji, mającej na celu wyróżnienie go w sposób wizualny/w procesie wyszukiwania. Zakres planów płatnej subskrypcji, ewentualnych promocji oraz cennik znajduje się w osobnych dokumentach Wizor rezerwuje wyłączne prawo do odmowy rejestracji osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne, tak samo jak podmioty gospodarcze nie mogą posiadać na raz aktywnego więcej niż jednego konta naraz.

W wypadku rażąco niskiej reputacji, wizor zastrzega prawo do zablokowania konta usługodawcy I uniemożliwienia otwarcia nowego.

V. Niedozwolone sposoby korzystania ze strony wizor

Podczas korzystania ze strony wizor zabronione jest:

 1. Umieszczanie usług w niewłaściwych kategoriach
 2. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących zgodnie z regulaminami I zasadami obowiązującymi na stronie wizor, a także prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Niezapłacenia przez zleceniodawcę za usługę poprawnie wykonaną przez zleceniobiorcę
 4. Niewykonania przez zleceniobiorcę usługi opłaconej przez zleceniodawcę
 5. Prób manipulowania rynkiem przez zakładanie kilku kont należących do tych samych osób fizycznych/podmiotów gospodarczych.
 6. Publikowania fałszywych, wprowadzających w błąd informacji bądź fałszywych opinii na temat własny lub innych zleceniodawców bądź zleceniobiorców.
 7. Umieszczania spamu, niechcianych wiadomości, ogłoszeń na temat uczestnictwa w piramidach finansowych bądź promowania innych produktów/substancji nielegalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub nie wchodzących w zakres usług dostępnych na stronie wizor
 8. Zamieszczania wirusów, malware lub innych treści mających na celu przejęcia kont innych użytkowników, bądź utrudnienia/uniemożliwienia korzystania ze strony wizor
 9. Zamieszczania treści nielegalnych, nawołujących do nienawiści wobec przedstawicieli związków wyznaniowych, mniejszości lub grup etnicznych, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, mających na celu zniesławienie itp.
 10. Powielania treści ze strony wizor na innych stronach internetowych oraz z innych stron internetowych na stronach wizor bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia bądź tworzenia kopii strony wizor pod innymi adresami lub też inkorporowania na innych serwisach internetowych treści strony
 11. Kopiowania, modyfikowania lub też inżynierii wstecznej treści dostępnych na stronie, szczególnie treści podlegających prawu autorskiemu I zarejestrowanych znaków towarowych.
 12. Nieautoryzowanego zbierania danych kontaktowych zleceniobiorców I zleceniodawców.
 13. Wykorzystywania cudzej własności intelektualnej, takiej jak np. Zdjęcia pochodzące z cudzego portfolia.

VI. Opodatkowanie za świadczenie usług

Zleceniodawca I zleceniobiorca zobligowani są płacić podatki zgodne z obowiązującym lokalnie stanem prawnym (w domyśle – zgodnym z prawodawstwem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prawodawstwa Unii Europejskiej).

Treść umieszczana przez zleceniodawców I zleceniobiorców

Zleceniodawcy I zleceniobiorcy udzielają jednostronnego, wieczystego, bezpłatnego prawa do wykorzystywania zastrzeżonych znaków prawnych, nazwy, danych kontaktowych, znaków graficznych, zamieszczanych fotograffi itp. w celu ich przetwarzania wymaganego dla zapewnienia pełnej funkcjonalności portalu.

Użytkownicy, zamieszczając jakąkolwiek treść na stronie wizor gwarantują, że:

 1. Są uprawnieni do zamieszczania tych treści (w tym posiadają prawo do zamieszczania treści stanowiących cudzą własność intelektualną)
 2. Treści zamieszczane nie naruszają prawa (treści pornograficzne, promocja substancji zabronionych, bądź innych zabronionych czynności)
 3. Wszystkie informacje I zamieszczone dane są w pełni aktualne I zgodne ze stanem faktycznym
 4. Treść zamieszczana nie ma na celu doprowadzić do kradzieży danych, nie zawiera wirusów ani żadnego szkodliwego oprogramowania mogącego uniemożliwić działanie strony bądź spowodować kradzieży danych użytkowników.

Serwis wizor nie ponosi odpowiedzialności, za treści zamieszczane przez użytkowników, w szczególności odsyłacze do serwisów zewnętrznych.

Treści zamieszczane na stronie wizor mogą być udostępniane stronom trzecim w celu usprawnienia świadczenia usług przez serwis, w tym analizowania ruchu na stronie, wyszukiwania słów kluczowych itp.

W wypadku zamieszczania przez użytkowników treści zabronionych zgodnie z ww. Punktami, właściciel serwisu jest zobligowany przekazywać te treści odpowiedzialnym organom ścigania. W każdym wypadku właściciel serwisu zastrzega, iż może treści zamieszczone usuwać/ukrywać bądź w inny sposób przechowywać zgodnie z wymogami stawianymi przez obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności dla potrzeb statystycznych, organów ścigania czy innych powodów wyznaczonych przez ustawodawcę.

VII. Dostępne formy komunikacji na portalu wizor

Na portalu wizor użytkownicy mają udostępnioną między możliwość kontaktu telefonicznego, email lub bezpośredniej wiadomości wewnątrz serwisu pomiędzy użytkownikami.

W celu efektywniejszej wymiany usług pomiędzy użytkownikami, przedstawiciele operatora mogą kontaktować się z wybranymi użytkownikami, polecać innych użytkowników najbardziej odpowiednich względem oferty lub zapytania, sugerować zmianę kryteriów poszukiwania na bardziej odpowiednie lub dodania dodatkowych treści.

VIII. Rejestracja I weryfikacja

 1. Użytkownicy indywidualni w celu rejestracji zobligowani są podać następujące dane podczas rejestracji:
  1. Imię I Nazwisko
  2. Datę urodzenia
  3. Adres email
  4. Numer telefonu
  5. Dodatkowo, wizor zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkownika dokumentów potwierdzających tożsamość, takich jak dowód osobisty lub dowód zamieszkania.
 2. Użytkownicy indywidualni mogą, ale nie muszą podawać swoje CV, przedstawiające dotychczasowe doświadczenie zawodowe I wykształcenie oraz znane języki obce.
 3. Użytkownicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobligowani do podania następujących danych podczas rejestracji:
  1. Nazwę firmy wraz z imieniem I nazwiskiem
  2. Data rozpoczęcia działalności
  3. NIP oraz PKD
  4. Preferowane godziny kontaktu
  5. Adres email
  6. Numer telefonu
  7. Zasięg operacyjny
 4. Użytkownicy prowadzący inne formy działalności gospodarczej
  1. Typ podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (spółka cywilna, jadna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, inna – sprecyzować)
  2. Data założenia działalności
  3. Kapitał zakładowy
  4. NIP I PKD
  5. Preferowane godziny kontaktu
  6. Adres email
  7. Numer telefonu
  8. Adres Biura
  9. Status firmy (aktywna, zawieszona, w trakcie likwidacji)
  10. Informacja czy podmiot jest to spółka córka większego konsorcjum (jeżeli tak to jakiego podmiotu)
  11. Języki kontaktowe
  12. Zasięg operacyjny
  13. Ilość pracowników

IX. Świadczenie usług

W wypadku zaakceptowania oferty świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, strony zobowiązują się do należytego wykonania oferowanej usługi w określonym terminie w zamian za ustalone wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym. W wypadku niedotrzymania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron, operator strony wizor nie ponosi za to prawnej bądź finansowej odpowiedzialności I nie stanowi strony ewentualnych roszczeń.

Operator strony wizor nie ponosi odpowiedzialności za zgodność danych świadczeniodawcy I świadczeniobiorcy ze stanem faktycznym.

Operator strony zastrzega prawo do publikowania lokalizacji, adresu email, IP, oraz numeru telefonicznego stron zainteresowanych świadczeniem usług w celu nawiązania relacji handlowych.

Odmowa wykonania usługi

Operator strony wizor zastrzega sobie prawo do dezaktywacji bądź ograniczenia funkcjonalności konta jakiegokolwiek użytkownika. Może to być spowodowane przez:

 1. Złamanie zasad warunków użytkowania strony wizor
 2. Próbę zawarcia umowy świadczenia usług poza stroną serwisu celem uniknięcia opłat serwisu bądź niewywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą
 3. Naruszenie praw intelektualnych jakichkolwiek stron trzecich
 4. Naruszenie jakichkolwiek praw należących
 5. Jakiekolwiek działania niezgodne z obowiązującym prawem
 6. Odmowę weryfikacji danych osobowych
 7. Bycie obiektem sankcji ONZ, Unii Europejskiej
 8. Świadome bądź nieświadome narażanie operatora strony wizor, a także innych użytkowników serwisu na szkody finansowe lub wizerunkowe.

Zamknięcie lub dezaktywacja konta może wiązać się z dodatkowymi opłatami, a także odszkodowaniem I pozostałymi kosztami (w tym kosztami obsługi prawnej). W wypadku zamknięcia konta użytkownika, użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania/zwrotu kosztów.

W wypadku wybrania opcji płatności przy pomocy systemu płatności Tpay, na poczet płatności za usługę oferowaną przez zleceniobiorcę dochodzi do rezerwacji wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest uwalniane w wypadku wykonania usługi I potwierdzenia należytego wykonania usługi przez jednocześnie zleceniodawcę I zleceniobiorcę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W wypadku nienależytego wykonania usługi, bądź jego niewykonania nie dochodzi do uwolnienia wynagrodzenia. W takim wypadku rozpoczyna się procedura skargowa Wizor. W wypadk rozpoczęcia procedury skargowej, operator strony może zarządać przesłania dokumentacji (także w zakresie dowodów audiowizualnych) potwierdzających stan faktyczny na dzień złożenia skargi. Pod żadnym pozorem nie można traktować operatora strony jako strony procedury skargowej.

X. Dozwolone metody korzystania ze strony wizor

Użytkownicy zgadzając się na warunki użytkowania strony deklarują, że:

 1. Nie będą korzystać ze strony w sposób stanowiący nieracjonalne obciążenie infrastruktury
 2. Nie będa korzystać z programów utrudniających bądź uniemożliwiających korzystanie ze strony operatora przez innych użykowników.
 3. Wykorzystywania kodu źródłowego I innych materiałów stanowiących własność intelektualną operatora, rozpowszechniania ich bez zgody operatora
 4. Nie będą swoimi działaniami powodować niewłaściwego działania strony, jej funkcjonalności oraz rozpowszechniać danych na temat jej użytkowników
XI. Zamknięcie konta

Użytkownik może zamknąć konto, o ile nie jest z nim powiązana jakakolwiek aktywna usługa/oferta/nie ma zablokowanych funduszy powiązanych z tym kontem.

XII. Prywatność

Rejestrując się, użytkownik zgadza się na politykę prywatności portalu wizor. Przy każdorazowym logowaniu domniemywa się, że użytkownik zgadza się na jej aktualną wersję. W wypadku gdy użytkownik nie zgadza się z polityką prywatności obowiązującej na stronie, użytkownik zobligowany jest zamknąć bezzwłocznie konto.

XIII. Odpowiedzialność

Rejestrując się na stronie, użytkownik zwalnia z odpowiedzialności operatora strony oraz jego przedstawicieli z jakichkolwiek żądań, w tym pokrycia kosztów prawnych w stosunku do operatora, a wynikających ze złamania jakiegokolwiek regulaminu obowiązującego na stronie bądź wynikającego z niedotrzymania kontraktu zawartego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

XIV. Bezpieczeństwo

Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia operatora strony względem nieautoryzowanego włamania się na konto bądź jakichkolwiek innych nieautoryzowanych form dostępu na portal wizor. Użytkownik zobligowuje się do korzystania z bezpiecznego hasła, nieudostępnianego osobom trzecim. Operator portalu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w wypadku nieprzestrzegania tych norm przez użytkowników serwisu.

XV. Weryfikacja

Operator serwisu zastrzega, iż pomimo zbierania danych osobowych swoich użytkowników zgodnie z obowiązujacym prawem nie jest w stanie nie jest w stanie zapewnić ze 100% dokładnością ich poprawności.

XVI. Odpowiedzialność za treści umieszczane na serwisie wizor.

Z racji charakteru serwisu wizor, treści zamieszczane na nim przez użytkowników są dynamiczne. Istnieje prawdopodobieństwo zamieszczenia przez nich treści niezgodnych ze stanem faktycznym, o charakterze niezgodnym ze stanem prawnym (treści szkodliwe, nawołujące do łamania prawa, o charakterze wskazującym na nękanie). W takim wypadku użytkownicy zobowiązani są bezzwłocznie poinformować operatora serwisu o tego typu treściach celem ich usunięcia z serwisu.

Operator serwisu nie może zagwarantować:

 1. dostępności usług oferowanych przez innych użytkowników (w tym ich jakości, kosztów, dostępności czasowej itp.) oraz ich zgodności z opisem
 2. dostępności strony wizor oraz poprawności treści zamieszczanej przez użytkowników I przedstawicieli serwisu
 3. dostępności jakichkolwiek usług I treści należących do stron trzecich
 4. iż jakiekolwiek usługi oferowane przez operatora strony będą w pełni wolne od błędów (w tym błędów w opisach, kodzie źródłowym) I gwarantować będą pełną prywatność

W pełnym zakresie gwaratowanym przez prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, operator strony odmawia zagwarantowania jakichkolwiek zobowiązań względem oferowanych na stronie portalu usług I treści.

XVII. Ograniczenie odpowiedzialności przez przedstawicieli serwisu wizor

Pod żadnym warunkiem operator strony, jego przedstawiciele I podmioty współpracujące z operatorem nie mogą ponosić odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek pośrednie, umyślne lub przypadkowe szkody poniesione przez użytkowników serwisu
 2. jakiekolwiek utraty zarobków (w tym potencjalnych) podmiotów korzystających z serwisu bądź doprowadzenie do niewypłacalności lub zamknięcia działalności gospodar zej
 3. jakiekolwiek poniesione straty lub koszty spowodowane przez korzystanie ze stron serwisu wizor

Ograniczenia odpowiedzialności względem wyżej wymienionych elementów mają zastosowanie niezależnie czy operator strony, jego przedstawiciele I podmioty współpracujące były świadome możliwości wystąpienia ww. Szkód I strat.

XVIII. Jurysdykcja I prawo

W wypadku jakichkolwiek działań prawnych dotyczących operatora strony, jego użytkowników za obowiązującym prawem jest wyłącznie prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej I wszelkie spory (w tym także potencjalny arbitraż) będą rozwiązywane przed odpowiednimi organami działającymi na jej terytorium.

W wypadku uznania jakichkolwiek elementów tych warunków użytkowania za niezgodne z obowiązującym prawem, wszystkie pozostałe elementy uznaje się za wiążące I obowiązujące wszystkich użytkowników serwisu.

XIX. Polecenia

Wizor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia systemu polecającego (referral programme). Szczegółowe warunki programu będą określone w osobnym regulaminie.

XX. Promowanie treści na stronie wizor

O ile nie uzgodniono inaczej z operatorem portalu wizor, jedyną dopuszczalną formą promowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest zamieszczanie ogłoszeń I zleceń dotyczących usług bezpośrednio dostępnych na stronie wizor. Zakazane jest promowanie treści konkurencyjnych.

XXI. Wersje językowe

W wypadku, gdy występują różnice znaczeniowe/nieścisłości pomiędzy wersją polską serwisu, a wersjami w językach obcych, znaczenie w wersji polskiej jest obowiązujące.

XXII. Reklamacje

Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wypełnienie zobowiązań kontraktowych zawartych pomiędzy użytkownikami portalu. W wypadku, gdy funkcje płatne wybrane przez użytkownika nie działają bądź działają niepoprawnie, użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić operatora portalu o zaistniałym problemie. W wypadku uznania reklamacji/skargi przez operatora jako zasadnej, operator portalu wizorr.pl zobowiązuje się do jak najszybszej likwidacji przyczyny reklamacji. Ponadto w takiej sytuacji, użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu punktów wydanych na niedziałającą/niewłaściwie działającą funkcję do balansu na koncie lub darmowego przedłużenia aktywności wybranej funkcji o czas od momentu zgłoszenia reklamacji do usunięcia jej przyczyny. W wypadku, gdy na niedziałającą/niewłaściwie działającą funkcję użytkownik wydał równowartość całego zakupionego pakietu i operator nie jest w stanie zlikwidować przyczyny reklamacji w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia, użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy wydanych na jego zakup lub darmowego przedłużenia aktywności wybranej funkcji o czas od momentu zgłoszenia reklamacji do usunięcia jej przyczyny.